Obavijest roditeljima čija će djeca pohađati
OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE („mala škola“)

Poštovani roditelji,

Obavještavam vas da će se roditeljski sastanak i potpisivanje ugovora vezano za polazak djece u obvezni program predškole održati u četvrtak, 30.09.2021. u 17:00 sati u DV Vrtuljak (zbornica centralnog objekta na adresi Mokrička 59, Zaprešić).

Zbog epidemioloških mjera na sastanku može nazočiti samo jedan roditelj (bez djeteta)

Prilikom dolaska u vrtić obavezna je zaštitna maska za lice i dezinficiranje ruku.

S poštovanjem,

Zora Gogić, ravnateljica


Obavijest roditeljima  za primljenu djecu u obvezni program predškole (mala škola) (11.06.2021.)

Obvezni Program predškole za pedagošku god 2021./2022. za djecu primljenu u DV Maslačak i DV Vrtuljak realizirat će se u DV Vrtuljak u periodu od 1.10.2021. do 31.05.2022.

Roditelj/skrbnik djeteta dužan je potpisati Ugovor o ostvarivanju programa predškole tijekom rujna 2021., a o organizaciji, načinu provedbe i vremenu potpisivanja Ugovora obveznog Programa predškole bit ćete obaviješteni naknadno putem web stranice DV Vrtuljak tijekom rujna 2021.

 


 

RJEŠENJE O UPISU

Skini Rješenje o upisu 2021./2022.

 


OBAVIJEST O UPISU

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD ZAPREŠIĆ
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zaprešić, Nova ulica 10

OBAVIJEST

O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. NA PODRUČJU GRADA ZAPREŠIĆA

Pozivaju se roditelji/skrbnici/posvojitelji (dalje u tekstu: roditelji) djece rane i predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, da podnesu zahtjeve za upis djece u dječje vrtiće najbliže njihovu mjestu stanovanja.

1.

Zahtjevi za upis podnose se na adrese dječjih vrtića: DV Maslačak, Ul. Hrvatske mladeži 4, 10290 Zaprešić i DV Vrtuljak, Mokrička ulica 59, 10290 Zaprešić, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno (umetanjem u sandučić ispred zgrade dječjeg vrtića - od ponedjeljka do petka, od 8 do 15 sati).
Zahtjevi se podnose od 3. do 14. svibnja 2021. godine i to za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI 10 SATNI PROGRAM – u DV Maslačak i DV Vrtuljak
- za djecu od navršenih 12 mjeseci života na dan 31.8.2021.g. do polaska u osnovnu školu

2. OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE – provedba programa će se organizirati u jednom ili oba vrtića, ovisno o broju prijavljene djece
- jednu godinu prije polaska u osnovnu školu; za djecu rođenu u razdoblju od 1.4.2015. do 31.3.2016. godine, koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića,
- dvije godine prije polaska u osnovnu školu za djecu s teškoćama u razvoju, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu kojoj hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi

3. POSEBNI 10 SATNI PROGRAMI:
a) KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA – u DV Maslačak i DV Vrtuljak
b) RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA – u DV Maslačak i DV Vrtuljak
c) RANOG UČENJA NJEMAČKOG JEZIKA – u DV Maslačak
- za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu.

Posebni programi će se organizirati pod uvjetom da se prijavi dovoljan broj djece, a u skladu s raspoloživim kapacitetom dječjeg vrtića.

 

2.

ZA UPIS DJETETA U PROGRAME DJEČJIH VRTIĆA IZ ČLANKA 1. OVE OBAVIJESTI RODITELJ PODNOSI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan ispred zgrade dječjeg vrtića, na web stranicama Grada Zaprešića i dječjih vrtića),
2. elektronički zapis ili presliku izvatka iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili ovjerene potvrde s podacima o rođenju djeteta, bez obzira na datum izdavanja isprave,
3. elektronički zapis ili presliku uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starije od 6 mjeseci,
4. elektroničke zapise ili preslike uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu oba roditelja / samohranog roditelja, ne starije od 6 mjeseci
5. preslike ostalih dokumenata, navedenih u obrascu zahtjeva, kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu (nisu potrebni za upis u program predškole)
6. ostalu dokumentaciju navedenu u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.

Dostavu originalne dokumentacije na uvid i Potvrde nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić, iz koje je vidljivo da dijete ispunjava zdravstvene uvjete za upis u dječji vrtić, roditelji primljene djece obavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.

 

3.

Kriteriji za bodovanje pri upisu u redoviti i posebni 10 satni program iz točke 1. ove Obavijesti utvrđeni su za dijete:
roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, u godini prije polaska u osnovnu školu, s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njegovu integraciju u redoviti program, samohranog roditelja (u smislu Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona), iz obitelji s troje ili više djece, u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi i roditelja koji primaju doplatak za djecu.

Dodatni kriteriji za bodovanje pri upisu u redoviti i posebni 10 satni program iz točke 1. ove Obavijesti primjenjuju se za potrebe utvrđivanja ranga na upisnoj listi za zahtjeve koji ostvaruju jednaki broj bodova, a utvrđeni su za dijete:
roditelja s invaliditetom 20% i više (osim invalida Domovinskog rata), čija se uža obitelj (roditelji i uzdržavana djeca) koristi nekim od prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, roditelja čiji zahtjev nije pozitivno riješen pri upisu u Gradski dječji vrtić prethodnu pedagošku godinu, a udovoljavao je kriterijima upisa i čiji je jedan od roditelja zaposlen.

Osim navedenih kriterija, prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem u Gradu Zaprešiću, ako oba roditelja / samohrani roditelj imaju prebivalište u Gradu Zaprešiću. Nakon upisa svih zainteresiranih s područja Grada Zaprešića, po istim se kriterijima upisuju djeca iz ostalih općina i gradova do popune kapaciteta vrtića.

Sva pitanja vezana uz upis djece mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte ili pozivom na broj telefona od ponedjeljka do petka, od 8 do 12 sati:
- kontakti DV Maslačak: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: 3310 434, 13
- kontakti DV Vrtuljak: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: 4001 090

4.

Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s djecom i roditeljima. O upisu djeteta sa specifičnim razvojnim i/ili zdravstvenim potrebama odlučuje Povjerenstvo za upis djece u dječji vrtić na temelju mišljenja stručnog tima o mogućnosti zadovoljenja potreba djeteta u sklopu redovitog programa.
Odluku o upisu djeteta koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama donosi se izvan postupka bodovanja, temeljem preporuke centra za socijalnu skrb i procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje dječji vrtić može ponuditi.

Rješenja o upisu djece u pojedine programe dostavit će se najkasnije do 8. lipnja 2021. godine.
Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o upisu.
O žalbama roditelja odlučuje upravno vijeće u roku od 15 dana od isteka roka za žalbu.

Roditelj je obvezan zaključiti ugovor o ostvarivanju programa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od 15 dana od dostave rješenja, a iznimno najkasnije do uključivanja djeteta u program. Dijete se uključuje u program na dan početka pedagoške godine, 1. rujna 2021., odnosno na dan koji je utvrđen ugovorom.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno odluci jedinice lokalne samouprave na čijem području dijete ima prebivalište.
Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.

 

KLASA: 601-01/21-01/12
URBROJ: 238-33-05/1-21-1
Zaprešić, 16. travnja 2021.

Pročelnica Upravnog odjela
za društvene djelatnosti:
Sandra Sabol Valenčak, dipl.oec.

 

Skini obavijest o upisu 2021./2022.