Pretraži naš web

Koliko nas je online :)

Imamo 107 gostiju i nema članova online

PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA VRTULJAK

Dječji vrtić Vrtuljak zamišljamo kao mjesto zadovoljavanja potreba i prava djeteta, mjesto sigurnosti i ugode, ljubavi, povjerenja, obiteljske atmosfere, drugi dom, mjesto slobode izbora, samoaktivnosti djeteta i raznovrsnih poticaja njegovog cjelovitog razvoja: tjelesnog i psihofizičkog, socioemocionalnog i razvoja ličnosti spoznajnog govora, komunikacije, izražavanja i stvaranja...
S tom vizijom pristupamo osmišljavanju i ostvarivanju cjelokupnog odgojno -obrazovnog konteksta - razvojno primjerenog planiranja, individualizacije u skladu s posebnostima pojedinog djeteta, organizacije prostora, izbora sredstava i aktivnosti, interakcije između djece i odraslih i djece s vršnjacima, primjene suvremenih odgojnih postupaka, praćenja napretka djeteta, suradnje s obiteljima, povezivanja vrtića s okolinom i timskog rada svih djelatnika.

Cilj tako postavljenog konteksta je omogućavanje samopotvrđivanja djeteta na zdrav, prihvatljiv i nerizičan način kroz raznovrsne programske aktivnosti.

Našim korisnicima nudimo sljedeće programe:

 • redoviti 10 - satni program za djecu od 1 do 7 godina života
 • katolički vjerski odgoj za djecu od 3 do 7 godina života
 • program ranog učenja engleskog jezika za djecu od 3 do polaska u osnovnu školu
 • program predškole za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu
 • posebni program ranog učenja njemačkog jezika za djecu od 3 do polaska u školu
 • integrirani program glazbenog stvaralaštva

Ovi programi temeljeni su na zakonskim dokumentima (npr. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (1997.), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991.), Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava (1999. itd)., Kurikulumu i Godišnjem planu i programu Dječjeg vrtića Vrtuljak, važećim znanstvenim spoznajama, pozitivnim iskustvima iz napredne odgojne prakse, preporučenim modelima i smjernicama te na samovrednovanju vlastite odgojne prakse.

 

REDOVITI 10- SATNI PROGRAM - za djecu od 1 do 7 godina života
U okviru redovitog 10 - satnog programa integrirano se ostvaruju razlišti programi i projekti - ovisno o dobi djece ( npr. sigurnosno-zaštitni i preventivni, odgojno- zdravstveni, odgoj i obrazovanje za prava djeteta, humane vrijednosti itd.).

Važne zadaće u radu s djecom u dobi od navršene 1 do 7 godina života usmjerene su na poticanje razvoja sljedećih sposobnosti, vještina, znanja i osobina:
- pokreta za održavanje ravnoteže, kretanja ( puzanje, penjanje, hodanje, trčanje, poskakivanje i skakanje, penjanje...), baratanja predmetima (bacanje i hvatanje, šutiranje, fina motorika, crtanje...) i složenih motoričkih vještina
- sposobnosti prepoznavanja i izražavanja osjećaja privrženosti, pojma o sebi
( znanja o sebi), samostalnost i neovisnosti ( kod eliminacije, jela, odijevanja, higijene, održavanja urednosti prostora, sredstava i pribora...), odnosa s vršnjacima i odraslima ( zanimanja za druge, suosjećanje, simpatija, suradnja, dogovaranje, nenasilno rješavanje sukoba, tolerancija...), poštivanje pravila , kontrole osjećaja i samoregulacije,samovrednovanja itd.
- spoznavanje vanjskog svijeta i razvijanje pažnje i mišljenja (stjecanje pojmova i stvaranje veza među predmetima i pojavama - boja, oblik, veličina, vrijeme, prostor, broj i ostala svojstva, pamćenje, rješavanje problema... ), razvoj predštalačkih vještina itd.
- govora ( sluha, slušanja, komunikacijske usmjerenosti, razumijevanja, prve riješ i rečenice, artikulacija, rječnika, gramatike) i raznovrsnih oblika izražavanja ( gestama, mimikom, cjelokupnom motorikom, govornim i scenskim izražavanjem, crtanjem, modeliranjem i građenjem, slikanjem, pjevanjem, sviranjem, plesanjem....
Za ostvarivanje pojedinih razvojnih zadaća u neposrednom radu s djecom koristimo raznovrsne programske aktivnosti:
- životno - praktične i radne (npr. vezane uz biološke potrebe - njega djeteta, hranjenje, pijenje, eliminacija, odmaranje, kretanje, svlačenje i oblačenje, izuvanje i obuvanje, samoposluživanje, kućni poslovi i sl.)
- raznovrsne igre, izražavanje i stvaranje djeteta ( npr. igre pretvaranja, konstruktivne, govorno izražavanje, pjevanje, sviranje, crtanje, modeliranje, plesanje, izražavanje cjelokupnom motorikom i sl.)
- društvene i društveno - zabavne ( zabave, proslave, svečanosti, izleti i sl.)
- umjetničke ( doživljavanje umjetničkih tvorevina za djecu - likovnih, književnih, glazbenih, scenskih, filmskih i drugih djela )
- istraživačko-spoznajne ( manipuliranje, promatranje, susreti s osobama različitih zanimanja, posjeti, otkrivanje, jednostavno eksperimentiranje, verbalno i praktično rješavanje problema, namjerno učenje, namjerno vježbanje i sl.)
- specifične aktivnosti s kretanjem ( tjelesno vježbanje, pokretne igre, stjecanje posebnih motoričkih vještina kao što su vožnja tricikla, klizanje, plivanje i sl)

 

KATOLIČKI VJERSKI ODGOJ - za djecu od 3 godine do polaska u školu
Program katoličkog vjerskog odgoja verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i svoje ishodište ima u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece.
Program slijedi koncept katoličkog vjerskog odgoja kakav se provodi u svijetu. Kao takav doprinosi djetetovu kvalitetnom i cjelovitom rastu i napretku i pomaže djetetu da se na ispravan način priprema za autentičan odnos s drugima i pravodobno priprema za život u različitostima.
Opći ciljevi, zadaće i sadržaji vjerskog odgoja integrirani su u Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića Vrtuljak.
Specifični ciljevi ovog programa odnose se na njegovanje i razvoj religiozne dimenzije djeteta te odgoj i osposobljavanje u duhu evanđeoskih vrednota - u odnosu na sebe, druge i Boga.
Specifične zadaće programa su: doživljavanje pozitivnih uzora u životu svoje uže i šire okoline koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrednote radi poistovjećivanja i stvaranja odnosa prema Bogu, razvijanje osjećaja povjerenja djeteta u samoga sebe, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima, pobuđivanje dječjeg čuđenja, divljenja te iskrene i duboke radosti prema Bogu Stvoritelju, uvođenje djeteta u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem molitvenog izražavanja, doživljavanje i upoznavanje temeljnih poruka Evanđelja i uspostavljanje autentičnog djetetovog odnosa prema tim porukama, pomaganje djetetu u uspostavljanju odnosa s drugima, osobito onima koji imaju drugačije religiozne navike i ponašanja i odgajanje djeteta za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje.
Ove i druge zadaće ostvaruju se tijekom godine kroz određene tematske jezgre te prikladne aktivnosti i izbor biblijskih tekstova. Vjerski sadržaji i zbivanje u skladu su s događajima u djetetovu okruženju i ujedno prate ciklus liturgijske godine. Vodi se računa o djetetovim individualnim razvojnim potrebama i interesima, te se u skladu s njima individualiziraju.

 

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA – za djecu od 3 godine do polaska u školu
Program ranog učenja engleskog jezika, verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH,  ostvaruje se u sklopu redovitog 10-satnog prorama i kao takav ima ishodište u  Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Program provode odgojitelji sa završenim A/B2 programom za stručno osposobljavanje voditelja predškolskih programa engleskog jezika.

Osim odgojitelja u Programu participira i vrtićka stručna služba, a stručnu suradnju provodimo s Agencijom za odgoj i obrazovanje te dječjim vrtićima koji ostvaruju programe učenja engleskog jezika.

Cilj programa je cjelovito zadovoljavanje djetetovih potreba, ravnomjerno poticanje njegovog cjelovitog razvoja, kroz obogaćivanje redovitog odgojno-obrazovnog rada engleskim jezikom utjecanje na transakcijsko učenje i primjenjivanje engleskog jezika u svakodnevnom životu te  poticanje želje djeteta za daljnjim učenjem engleskog jezika u osnovnoj školi i nadalje.

Uz opće zadaće  u Programu se ostvaruju i one specifične: osiguravanje socijalnih i fizičkih uvjeta koji će poticati komunikaciju na engleskom jeziku, razvijanje interesa i senzibiliteta za engleski jezik i njegov  fonološki sustav, poticanje usvajanja riječi, jezičnih i fonemskih oblika engleskog jezika putem igre, postupno slušno razumijevanje i komuniciranje na engleskom jeziku, poticanje i podržavanje prirodne radoznalosti djeteta za komunikaciju na engleskom jeziku u svakodnevnim životnim situacijama, aktivno slušanje i izgovor na engleskom jeziku ovisno o  dobi i razvojnim specifičnostima djeteta, upoznavanje različitih običaja i kultura pojedinih zemalja engleskog govornog područja te upoznavanje i prihvaćanje rasnog identiteta drugih, prema načelima uzajamnog poštovanja, tolerancije i nenasilja.

Sadržaji rada istovjetni su sadržajima rada u redovitom programu i usklađeni s djetetovoj dobi,  interesima, iskustvima, znanju i okruženju u kojem dijete živi, s naglaskom na sadržajima vezanim uz rano učenje engleskog jezika. Stoga se dopuna sadržaja odnosi uglavnom na: korištenje riječi, fraza i rečenica na engleskom jeziku u svakodnevnim dnevnim ritualima i aktivnostima popraćenima i na engleskom jeziku, stihove, brojalice i pjesme na engleskom koje se temelje na rimi, likovni i dramski izričaj, igre i plesove s engleskog područja, upoznavanje različitosti kultura te usvajanje osnovnih gramatičkih struktura engleskog jezika (osobne zamjenice, posvojne zamjenice, Possesive Genitive, imenice u jednini i množini s članovima, osnovni pridjevi i prilozi, imperativ 2. lica jednine, te 1. lica množine, Present Continious (glagol biti, ići, doći, hodati, plivati...), Present Simple (glagol biti, imati...), Simple Past Tense (glagol biti, imati...), Why-questions, osnovna pitanja s would).

 

PROGRAM PREDŠKOLE - za djecu od 6 do 7 godina života
Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu i kraćeg je trajanja u odnosu na redoviti 10- satni program.
Važne zadaće u radu s djecom usmjerene su na razvijanje :
- djetetove pozitivne slike o sebi i emocionalne stabilnosti ( osobito davanjem podrške djeteta u njegovoj aktivnosti, vođenjem djeteta u prepoznavanju svojih potreba i osjećaja te njihovom slobodnom izražavanju )
- socijalne kompetencije i komunikacije ( osobito stvaranjem situacija za socijalnu interakciju između odgojitelja, djece i drugih osoba u okolini, osamostaljivanjem djeteta u posebno onim aktivnostima važnima za zdravlje, sigurnost i stjecanje pozitivnih radnih navika te upoznavanje i uvažavanje posebnosti drugih)
- prirodnih oblika kretanja i cjelokupnog motoričkog razvoja djeteta ( osobito orijentacije u prostoru)
- spoznajnih funkcija djeteta ( osobito oblikovanje pojmova i predodžaba, razvoj rane pismenosti, usvajanje osnova matematike te uočavanje i rješavanje raznovrsnih problema i zaključivanje )
- govora i svih oblika spontanog izražavanja djeteta (osobito širenje opsega rječnika)
- stvaralačkih mogućnosti djeteta i njegovih izražajnih sposobnosti ( osobito sposobnosti uživljavanja, izmišljanja i zamišljanja )

 

POSEBNI PROGRAM RANOG UČENJA NJEMAČKOG JEZIKA – za djecu od navršene tri godine do polaska u školu
Suvremene znanstvene spoznaje potvrđuju da je rana i predškolska dob povoljno razdoblje za usvajanje stranih jezika zbog djetetovih mogućnosti lakšeg i bržeg usvajanja jezičnih sustava. U procesu učenja njemačkog jezika upoznajemo kulturu naroda s njemačkog govornog područja i razvijamo pozitivne i prijateljske stavove prema narodu koji govori njemačkim jezikom. Razvoj svijesti o postojanju drugih jezika osim materinskog omogućuje djeci da već od najranije dobi odrastaju sa spoznajom o postojanju i potrebi poštivanja različitosti među ljudima. Na taj način doprinosimo kvalitetnijem odgoju djece od najranije dobi.

Posebni program ranog učenja njemačkog jezika provodi se u okviru cjelodnevnog desetosatnog odgojno-obrazovnoga programa u mješovitoj skupini od tri godine do polaska u školu. Posebni program ranog učenja njemačkog jezika verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Voditeljice programa su odgojiteljice educirane za provođenje posebnog programa ranog učenja njemačkog jezika, koje se kontinuirano stručno usavršavaju i profesionalno razvijaju u svim odgojno-obrazovnim područjima, posjeduju visoki stupanj profesionalne kompetencije te sustavno razvijaju kvalitetan odnos i komunikaciju s djecom i roditeljima. Planiranje i provođenje odgojno- obrazovnoga rada u Posebnom programu ranog učenja njemačkog jezika temelji se na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i na Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Posebni program ranog učenja njemačkog jezika temelji se na sljedećim zadaćama:
- stvaranje uvjeta u kojima će dijete imati priliku slušati, čuti i govoriti njemačkim jezikom,
- poticati djetetov interes za slušanjem, usvajanjem i razumijevanjem njemačkog jezika u različitim svakodnevnim situacijama u vrtiću, spontanoj igri i u planski osmišljenim aktivnostima i sadržajima
- omogućiti djeci da zadovolje svoju prirodnu radoznalost za istraživanjem i komunikacijom na njemačkom jeziku prerađujući svoja iskustva, s posebnim naglaskom na proces govorno-jezičnog stvaralaštva
- razvijati i poticati djetetov senzibilitet za komunikacijom na materinskom i njemačkom jeziku
- poticati usvajanje njemačkog jezika kroz igru kao temeljnu aktivnost djece rane i predškolske dobi
- razvijanjem govorno-jezičnih sposobnosti djece stvarati osnove trajnog interesa i ljubavi prema drugim jezicima, običajima i kulturama
- poticati i motivirati djecu na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi te izgovora i intonacije njemačkog jezika
- postupno razvijati kod djece vještinu komuniciranja na njemačkom jeziku motivirajući ih da se koriste njemačkim jezikom u okviru svojih mogućnosti
- uvoditi elemente kulturne pozadine njemačkog jezika u svrhu širenja djetetovih horizonta i promoviranje tolerancije između različitih kultura ( multikulturalnost)

Usvajanje njemačkog jezika odvija se na način koji je u skladu s prirodom djeteta i njegovim potrebama, u okruženju koje je poticajno i koje utječe pozitivno na kvalitetu življenja i učenja. Usvajanje njemačkog jezika kod mlađe djece odvija se na način da djeca prvo slušaju, igraju se i druže s drugom djecom i odgojiteljima koji govore njemačkim jezikom u svakodnevnim djeci bitnim životnim situacijama. Na taj način djeca lakše i s veseljem prihvaćaju njemački jezik kao dio svoje svakodnevice te prirodno, kada steknu određenu sigurnost, počinju komunicirati na njemačkom jeziku.

 

INTEGRIRANI PROGRAM GLAZBENOG STVARALAŠTVA
Integrirani program glazbenog stvaralaštva verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i svoje ishodište ima u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece. Program se odvija u sklopu redovitog 10-satnog programa, a namijenjen je djeci u dobi od 3g. do polaska u školu. Program provode posebno educirani odgojitelji za voditelje posebnog glazbenog programa u radu s djecom rane i predškolske dobi.

Planiranje odgojno-obrazovnog rada te ostvarivanje ciljeva i zadaća u skladu je sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetovog razvoja, njegovim stvarnim mogućnostima te zahtjevima suvremenog društva, a temelji se na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.) Odgojno-obrazovni proces obogaćen je posebnim sadržajima iz  područja glazbene kulture, a naglasak je na intenzivnijem  radu na glazbenom odgoju kako bi se razvila kulturna svijest i izražavanje te poticao razvoj glazbenih kompetencija.

Opći ciljevi, zadaće i sadržaji glazbenog programa integrirani su u Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Vrtuljak.

Specifični ciljevi ovog programa su: razvijanje senzibiliteta za glazbenu umjetnost, razvijanje i podizanje stupnja glazbene osjetljivosti, razvijanje glazbenih kompetencija i usvajanje novih vještina, poticanje na slobodu izražavanja i stvaranja glazbom, razvijanje senzibiliteta prema hrvatskoj predajnoj (tradicijskoj) glazbi i kulturi te poticanje na očuvanje vlastitog identiteta i povijesti.

Specifične zadaće su: razvijanje sposobnosti glazbene komunikacije i glasovnih mogućnosti, poticanje na proširivanje i stjecanje novih znanja i pojmova iz glazbene kulture, poticanje na razumijevanje i doživljavanje glazbenog  djela, samostalnog izražavanja, stvaranja, interpretacije i improvizacije, razvijanje senzibiliteta za tradicijsko folklorno stvaralaštvo, poticanje socio-emocionalnog razvoja djeteta primjerenog dobi s naglaskom na osobit razvoj socijalnih vještina, neovisnosti i samostalnosti kroz sudjelovanje u glazbenim igrama i aktivnostima, razvijanje koordinacije kroz izvođenje slobodnih, spontanih i zadanih ritmičkih figura, razvijanje govora, proširivanje i bogaćenje rječnika, razvijanje koncentracije, ustrajnosti i strpljivosti putem različitih glazbenih aktivnosti.

 

SPORTSKI PROGRAM – cjelodnevni 10- satni program kinezioloških aktivnosti
Sportski program verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH ostvaruje se u sklopu redovitog 10-satnog programa kao dodatan sadržaj.
Program je namijenjen djeci od navršene 3. godine do polaska u školu. Program provode odgojitelji sa stečenim certifikatom za provođenje kinezioloških aktivnosti u predškolskoj dobi

Kroz sportski program djeci će biti ponuđeni sadržaji uz koje će moći:

 • usavršavati prirodne oblike kretanja kroz igru
 • izvoditi pripremne vježbe
 • sudjelovati u pokretnim igrama
 • upoznati se s osnovama sporta
 • imati dodatni sportski sadržaj od vanjskih suradnika (klizanje, plivanje, rolanje).

Program sportskih aktivnosti s djecom od 3 do 7 godine života nije usmjeren na stvaranje sportaša već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece, gdje ona stječu potrebna znanja, vještine i navike te im se produbljuje interes za tjelesnom aktivnošću kroz igru i zabavne sadržaje.
Osim zadovoljavanja biološke potrebe djeteta za kretanjem, programom se nastoji održavati i unaprjeđivati zdravlje djece te njegovati zdrav stil života, imajući u vidu sveukupnu dobrobit za dijete (osobnu, tjelesnu, emocionalnu, socijalnu i obrazovnu).
Sportski program provodit će se u dvorani područnog objekta “DV Vrtuljak” do 4 puta tjedno u trajanju do 45 minuta, ovisno o dobi i mogućnostima upisane djece.
Okvirni sadržaji i aktivnosti: u okviru primarnog odgojno-obrazovnog programa, uz uobičajene svakodnevne aktivnosti s djecom će se provoditi sljedeće ciljane aktivnosti za razvoj motoričkih kompetencija.

Osnovne motoričke sposobnosti:

KOORDINACIJA – skladno gibanje, usklađeni pokreti cijelog tijela, igre provlačenja, kretanje u paru, ples, križna gibanja, preskakivanje vijače
RAVNOTEŽA – sposobno je održavati tijelo u izbalansiranom položaju, kretanje po povišenoj i suženoj površini, kretanje po crti između dvije linije, balansiranje, skakanje, pokret vrtnje
PRECIZNOST – izvodi točne, usmjerene i dozirane pokrete, igre loptom i drugim rekvizitima, igre preciznosti za finu motoriku.
SNAGA – jačina mišića vučenje i guranje
IZDRŽLJIVOST – sposoban je duže vrijeme izvoditi neke aktivnosti istim intenzitetom sve igre i aktivnosti koje se trebaju duže izvoditi
FLEKSIBILNOST – sposoban je izvoditi pokrete s velikom amplitudom vježbe istezanja
BRZINA – brz je u izvođenju pokreta i zadataka; sve igre i aktivnosti kojima je dodan element brzine

Sportski sadržaji provodit će se i kroz osnovne oblike kretanja:

 • za savladavanje prostora
 • za savladavanje prepreka i otpora
 • za baratanje predmetima.